Arbeidsavtale – Hva skal en arbeidsavtale inneholde?

Mange fokuserer naturlig nok bare på CV-en, søknadsbrevet og jobbintervjuet når de jakter på ny jobb, men hva skjer når du får tilbud om jobben du håpet på? Er du […]

Eivind Jordahl
Eivind Jordahl
Arbeidsavtale – Hva skal en arbeidsavtale inneholde?

Mange fokuserer naturlig nok bare på CV-en, søknadsbrevet og jobbintervjuet når de jakter på ny jobb, men hva skjer når du får tilbud om jobben du håpet på? Er du forberedt på å skrive under en arbeidskontrakt? Vet du med sikkerhet hva en gyldig arbeidskontrakt skal inneholde? 

Arbeidskontrakten er et utrolig viktig dokument som gir tar for seg en rekke viktige, formelle reguleringer av arbeidsforholdet. Mange stoler blindt på arbeidsgiver, men det er ikke alltid like lurt. Som arbeidstaker har du en rekke rettigheter som skal tas hensyn til og som må med i kontrakten. Om du føler deg ubekvem med å diskutere krav som dette med din nye arbeidsgiver, bør du heller tenke at det var din profesjonelle CV som skaffet deg jobben og at du dermed forventer en profesjonell arbeidskontrakt fra arbeidsgiver.

Loven gir minstevilkår

Som på mange andre områder der privatpersoner (her arbeidstakeren) skal inngå avtale med en profesjonell part (arbeidsgiver), inneholder Arbeidsmiljøloven detaljerte regler om hva en arbeidskontrakt skal inneholde. Arbeidsmiljøloven er først og fremst til for å beskytte deg som arbeidstaker.

Organiserte bedrifter

Mange bedrifter har inngått tariffavtaler med de forskjellige fagforeningene. Når arbeidsgiver er bundet av en tariffavtale, vil tariffavtalenes reguleringer gi organiserte arbeidstakere et vern som i praksis er på linje med det som følger av arbeidsmiljøloven. Om bedriften du skal jobbe ved er organisert, vil du kunne motta hjelp og støtte fra foreningen om du er/blir medlem av. 

Når skal det skrives arbeidskontrakt?

Loven krever at en arbeidsavtale skal inngås snarest mulig og senest innen en måned etter at arbeidsforholdet har startet. Hva kan sies å være arbeidsforholdets begynnelse, vil avhenge av forholdene. Dette tidspunktet skal være angitt i selve arbeidsavtalen. 

Formelle krav til arbeidsavtalen

For det første skal en arbeidsavtale selvsagt inngås skriftlig. Skriftlighetskravet er viktig for at begge parter skal ha et dokument som klart viser hva man har blitt enige om. Det er arbeidsgiver som har ansvaret for å først lage et utkast til en arbeidsavtale som arbeidstakeren så skal få anledning til å gjennomgå. Det er viktig å merke seg at arbeidstaker har rett til å la seg bistå av en tillitsvalgt eller annen representant, både ved utarbeidelse og ved endringer i arbeidsavtalen. 

Reglene om hva en arbeidsavtale skal inneholde finnes i arbeidsmiljøloven § 14-5. Det følger av første ledd at «Arbeidsavtalen skal inneholde opplysninger om forhold av vesentlig betydning i arbeidsforholdet». 

a) Partenes identitet. Dette er spesielt viktig der de selskapsrettslige forholdene på arbeidsgiversiden kan være uoversiktlige. For ordens skyld bør organisasjonsnummeret til arbeidsgiver fremgå av arbeidsavtalen.

b) Arbeidsplassen. Dersom det ikke eksisterer noen fast arbeidsplass eller hovedarbeidsplass, skal arbeidsavtalen gi opplysninger om at arbeidstakeren arbeider på forskjellige steder og oppgi forretningsadressen eller eventuelt forretningsstedet til arbeidsgiver.

c) En beskrivelse av arbeidet eller arbeidstakerens tittel, stilling eller arbeidskategori.

d) Tidspunktet for arbeidsforholdets begynnelse. Tidspunktet er viktig i forhold til beregning av en rekke frister.

e) Forventet varighet dersom arbeidsforholdet er midlertidig.

f) Eventuelle prøvetidsbestemmelser

Spørsmålet om hvorvidt det er avtalt prøvetid eller ikke dukker ofte opp i praksis. Dette har betydning blant annet fordi terskelen for at arbeidsgiver kan gå til oppsigelse er lavere dersom oppsigelsen gis i prøvetiden.

g) Arbeidstakerens rett til ferie og feriepenger, og reglene for fastsettelse av ferietidspunktet.

h) Arbeidstakerens og arbeidsgiverens oppsigelsesfrister.

i) Den gjeldende eller avtalte lønnen ved arbeidsforholdets begynnelse, eventuelle tillegg og andre godtgjøringer som ikke inngår i lønnen, for eksempel pensjonsinnbetalinger, og kost- og losjigodtgjørelse, utbetalingsmåte og tidspunkt for lønnsutbetaling.

j) Lengde og plassering av den avtalte daglige og ukentlige arbeidstid.

k) Lengde av pauser.

l) Avtale om særlig arbeidstidsordning, for eksempel ved nattarbeid, eller hvis arbeidstakeren av helsemessige eller sosiale årsaker har behov for annen arbeidstidsordning.

m) Opplysninger om eventuelle tariffavtaler som regulerer arbeidsforholdet. 

Del denne artikkelen
Innholdsfortegnelse:
  Flere innlegg om: Søke jobb

  Skrevet av

  Eivind Jordahl
  Eivind Jordahl
  Har jobbet som rekrutterer og er skribent på cv-malen.no

  Prøv vår profesjonelle CV-byggherre

  Flere artikler som dette