Prøvetid – Hva innebærer det egentlig

Norge har et av Europas strengeste regelverk når det kommer til arbeidslivet og for deg som arbeidssøker er det en del lover og regler du bør være oppmerksom på. Som […]

Eivind Jordahl
Eivind Jordahl
Prøvetid – Hva innebærer det egentlig

Norge har et av Europas strengeste regelverk når det kommer til arbeidslivet og for deg som arbeidssøker er det en del lover og regler du bør være oppmerksom på. Som f.eks. prøvetid etter at du har fått ny jobb. 

Prøvetiden er arbeidsgiverens mulighet til å se om du faktisk er riktig person til jobben. Uansett hvor god og profesjonelle CV du har, eller hvor godt du gjorde det under jobbintervjuet, er det ingen garanti for at du er rett person til jobben. Dette finner man gjerne ut av ganske raskt etter ansettelse og arbeidsgiver en kan med loven i hånden gi deg opptil seks måneder med prøvetid. Det er dog en rekke regler man må forholde seg til om prøvetiden skal være gyldig. 

Prøvetid skal fremgå i kontrakten

En forutsetning for at en avtale om prøvetid skal anses som gyldig, er at partene har blitt enige om hvor lenge prøvetiden skal vare og at det er avtalt skriftlig innen arbeidstaker starter i stillingen. En arbeidsgiver kan med andre ord ikke si deg opp etter fire måneder og hevde at du er på prøvetid om du ikke har signert på en slik avtale. 

Prøvetidens lengde

Under norsk lov er det tillatt med inntil 6 måneders prøvetid. Prøvetiden kan utvides videre om arbeidsgiver blir syk og har langvarig fravær, men også dette skal avtales i arbeidskontrakten før man tiltrer stillingen. 

Oppsigelse under prøvetid

Ved starten på et arbeidsforhold, vil arbeidsgiveren ofte ha et visst behov for å vurdere hvordan du passer inn på arbeidsplassen. CV-en din tilsier at du er kvalifisert, men det betyr ikke at du er skikket til arbeidet, eller at du fungerer sosialt med de andre ansatte. Dette er i stor grad grunnlaget for at man signere en avtale med prøvetid. 

For at det ikke skal være noen tvil om hva som er tillatt eller ikke, sier arbeidsmiljøloven § 15-6 følgende om prøvetid: 

”Blir arbeidstaker som skriftlig er ansatt på en bestemt prøvetid, sagt opp, må oppsigelsen være begrunnet i arbeidstakers tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet eller pålitelighet.”

I dette ligger det at det strenge oppsigelsesvernet en arbeidstaker utenfor prøvetid har, er lempet noe. I en høyesterettsdom fra 2003, ble det uttalt at det var en «ikke uvesentlig» lavere terskel for å si opp ansatte i prøvetid. Nøyaktig hvor denne terskelen vil være i praksis er ikke alltid lett å si, men må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Det er på den annen side ikke anledning til å si opp en arbeidstaker med henvisning til prøvetiden, med mindre oppsigelsen er begrunnet i vedkommendes «tilpasning til arbeidet», «faglige dyktighet» eller «pålitelighet».

I vurderingen av om oppsigelse i prøvetiden er berettiget, må det tas høyde for at en nyansatt vil ha behov for en tilpasnings- og opplæringsperiode, og således ikke vil kunne yte maksimalt fra første dag. Dersom arbeidstakeren ikke får den nødvendige opplæringen og oppfølgingen for å komme inn i arbeidssituasjonen, vil en oppsigelse begrunnet med manglende tilpasning eller faglig dyktighet kunne være ugyldig. Det finnes rettspraksis for at oppsigelsen er kjent ugyldig fordi arbeidsgiveren ikke hadde tatt hensyn til at den ansatte ikke hadde fått nok oppfølging og opplæring i arbeidet.

Kan man sies opp på dagen?

Det er ikke enkelt for en arbeidsgiver å skulle si opp en ansatt i Norge i dag. Faktisk er det til dels ekstremt vanskelig og etter endt prøvetid har en ansatt krav på å jobbe ut oppsigelsestiden om de ønsker. Dette gjelder også under prøvetid, men om ikke annet er ført opp i kontrakten vil oppsigelsestiden bare være 14 dager. Oppsigelsesfristen begynner å løpe fra oppsigelsen er mottatt av arbeidstakeren og ikke fra den første dagen i neste måned, som for ordinære oppsigelser.

Del denne artikkelen
Innholdsfortegnelse:
  Flere innlegg om: Søke jobb

  Skrevet av

  Eivind Jordahl
  Eivind Jordahl
  Har jobbet som rekrutterer og er skribent på cv-malen.no

  Prøv vår profesjonelle CV-byggherre

  Flere artikler som dette